Korporatsioonist

Korp! eesmärgiks on koondada selle liikmeid ühtseks sõpruskonnaks harides neid vastutustundlikeks harituiks liikmeteks Jumala, vabariigi ja korporatsiooni ees

Tänapäevasesse korp! Arminia Dorpatensis kuulub küllaltki erineva tausta ja elukutsega liikmeid kõikidest Eestimaa piirkondadest, keda seob ühtseks sõpruskonnaks nende õpinguaeg Tartus ja ühised tegevused korp!-is ja sellest väljaspool. Olles aktiivselt tegutsev organisatsioon nii Eestis kui oma liiduvendade juures välismaal, on korp! liikmetel reeglina õpingute sooritamise hetkeks küllaltki suur sõprusringkond üle terve Euroopa. Korp! liikmeks võivad astuda kõik Tartus kõrgharidust omandavad meessoost üliõpilased, kellel soov ennast laiemalt harida ning huvi õpingute kõrvalt ka akadeemilisemat laadi meelelahutuse järele.

Jumal, Vabadus, Isamaa

Korp! Arminia Dorpatensis on klassikaline akadeemiline värve kandev meeskorporatsioon (sks.k. Männerverbindung) mille alusmotiivideks on liikmetest ühtse sõpruskonna moodustamine, liikmete akadeemilise harituse saavutamine ning panustamine riigi ja ühiskonna paremasse käekäiku.

Erinevalt enamikust teistest Tartus tegutsevatest meeskorporatsioonidest, ei ole korp! Arminia Dorpatensis puhul tegemist vehkleva korporatsiooniga. Korporatsiooni algusaegadel 19.sajandi keskel sellise, küllaltki avangardliku, seisukoha võtmise eesmärgiks oli rõhutada kristlikku põhimõtet mitte tõsta relva oma ligimese vastu vaid katsuda lahendada tülisid läbi arutelu. Auküsimuste lahendamine mitte-verevalamise teel on tänaseks päevaks jõudnud ka teiste Tartus tegutsevate nn “vehklevate” korporatsioonide kokkulepete sekka. Relva kasutamine vabariigi ja vabaduse vaenlaste vastu on seevastu lubatud - korporatsiooni kuulub nii mõnigi kaitseväelane, toetatakse jõudumööda ajateenistust läbivaid liikmeid ning soositud on kuulumine Kaitseliitu.

Korp! Arminia Dorpatensis tegevust koordineerib selleks valitud kolmeliikmeline eestseisus, kelle ülesandeks on juhtida korp! igapäevaelu ja välissuhtlust, korraldada kinniseid üritusi liikmetele ja ühiseid üritusi teiste akadeemiliste organisatsioonidega ning tegeleda nooremate liikmete harimisega. Traditsiooniliste regulaarsete sündmuste hulka kuulub korp! asutamise ja taasasutamise tähistamine kommersiga, õllelauad teiste akadeemiliste organisatsioonidega, spordipäevad ja osalemine korp!-ide vahelisel jalgpalliturniiril (katsume hoida Tartus 2.-3. kohta pretensiooniga mingi semester ka esimene karikas ära tuua), suvepäevad, väljasõidud liidukommersile või teiste liidukorp!-de külastamiseks, ühine väljasõit-Jumalateenistus jpm.

Korp! liikmed jagunevad vastavalt oma akadeemilisele vanusele - traditsiooniliselt akadeemilistele organisatsioonidele on liikme reaalne vanus teisejärguline - kolme staatusesse. Värskelt korp! liikmeks astunud liige on rebane (reb!), kelle peamiseks ülesandeks on organisatsiooni kommete ja reeglistiku õppimine vanemate korp! liikmete juhendamise all. Reeglina kestab nö. rebaseaeg 2 või 3 semestrit. Enamuse õpigute ajast on liige siiski täieõiguslik kaasvõitleja (ksv!), kelle ülesandeks on korp! igapäevaelust aktiivne osavõtt ja ühiste sündmuste korraldamisele kaasa aitamine ühe või teise ameti näol. Peale õpingute lõppu suundub korp! liige vilistlaste (vil!) radadele, kuid edaspidine korp! tegevuses kaasalöömine nõu ja jõuga on sellegipoolest oodatud.

Tähtsamad aastanumbrid

24.10.1850 - Theologischer Abend asutamine

27.11.1859 - värve kandva korporatsiooni Arminia asutamine; endised Theologischer Abendi ning uued juurde tulnud liikmed leppisid kokku, et Theologischer Abendi ajalugu käsitletakse kui Arminia eelajalugu ning selle asutamiskuupäevas nähakse Arminia oma ning et selle vilistlasi peetakse Arminia vilistlasteks

24.10.1860 - Tartu Ülikooli ametivõimud registreerivad Arminia Dorpatensise burshiorganisatsioonina

12.06.1862 - korp! Arminia võetakse 7. Wartburgfestil Wingolfi liidu liikmeks

1867 - 1914 - toimub 44 vilistlaspäeva Riias, Liivimaal ja mujal

22. 08. 1870 - sügis 1873 - II Arminia tegevkonvent Tartus; ei saada toetust tegevuse jätkamiseks ülikooli võimudelt ega Chargierten Convent'ilt

02.07.1875 - Liivimaal tähistatakse Arminia 25. asutamis-aastapäeva

sügis 1881 - mai 1883 - III Arminia tegevkonvent Tartus; tegevuse katkemise põhjuseks on alanud venestamiskampaania

04.-05.07.1900 - vilistlaspäev Riias; suurejooneliste pidustustega tähistatakse Arminia 50. asutamisaastapäeva, vil! Richard Vogel peab peokõne ja annab ülevaate Arminia ajaloost, Arminia liikmete arv on umbes 70, pidustused jätkuvad Peterburis ja Tartus

16.05.1923 - asutatakse Danzigi Wingolf, kes hoolitseb Arminia traditsiooni hoidmise eest

02.05.1994 - korp! Arminia Dorpatensis taasasutamine Tartus.

17.02.1995 - korp! Arminia Dorpatensis võetakse Wingolfi liidu külalisliikmeks

02.05.1997 - 66. Wartburgfestil saab korp! Arminia Dorpatensis taas Wingolfi liidu täisliikmeks

29.06.-02.07.2000 - korp! Arminia Dorpatensis tähistab oma 150. asutamisaastapäeva

mai 2008.a. - tähistatakse korporatsiooni konvendihoone valmimist.

Es steht auf festem Grunde

Tänapäevane Wingolf kujutab endast katusorganisatsiooni kokku 35 liidukorporatsioonile, millest 33 paiknevad Saksamaal, üks Austrias ning üks Eestis. Lisaks liiduorganisatsioonide omavahelisele suhtlemisele on Wingolf kui katusorganisatsioon sõlminud sõpruslepingu Šveitsis paikneva Falkensteini liiduga. Wingolfi põhiprintsiipideks, mida kõik liidukorporatsioonid tunnustama peavad, on järgmised: (1) mittevehklemine; (2) välistunnusena värvide kandmine; (3) oikumeenilisus. Viimane on kirjas ka Wingolfi lipukirjas: „Kõik läbi ühe!“ (krk.k. „Di henos panta“), mis tähendab et Wingolfis lähtuvad oma tegevuses kõik läbi Jeesus Kristuse ja tema õpetuse. Lause pärineb ise Uuest Testamendist Pauluse kirjadest. Wingolfi vapikilp on jagatud diagonaalse joonega mustaks ja valgeks ning kilbil on kuldne Jeruusalemma rist (täpsemalt öeldes karkrist). Värvid must-valge-kuldne eristasid 19. sajandi keskel Wingolfit revolutsioonilistest Burschenshaftidest, kelle värvideks olid Saksa Rahvusvärvid must-punane-kuldne.

Kokku koosneb Wingolfi liit praeguseks koos vilistlaskogudega ligikaudu 6000 liikmest. Sarnaselt liitu kuuluvate korporatsioonide eestseisustega valitakse perioodiliselt kolmeliikmelist liidu eestseisust. Valimine toimub üle kahe aasta toimuval liidukommersil Eisenachis kõikide liidukorporatsioonide seast ettepaneku alusel kusjuures igal liidukorporatsioonil on üks hääl.

Mõned Wingolfi olulisemad kuupäevad:

 • 1840. aastal hakkasid ennast erinevad kristlikud tudengiringkonnad Saksamaal Wingolfiks kutsuma
 • 1841. aastal asutati esimene Wingolfi korp! Bonnis
 • Wingolfi liit asutati Shleitzi kontsiilil 1844. aastal. Esimesed liikmed olid Bonn, Erlangen, Halle ja Berliin
 • 1848. aastal said Wingolfi värvideks ametlikult must-valge-kuldne
 • Esimene Wartburgfest Eisenachis 1850. aastal. Seal formuleeriti ka üks Wingolfi põhimõtteid: „Wingolf on kristlike korporatsioonide liit.“
 • 1862. aastal võetakse Wingolfisse Arminia
 • Natsionaalsotsialistide võimule tulekuga Saksamaal suleti kõik korporatsioonid, sealhulgas keelustati ka Wingolf ja sellega liitunud korporatsioonid. Siiski tegutsesid mõned Wingolfi organisatsioonid teise nime all, näiteks Strassburgi Argentina
 • Pärast Teist Maailmasõda suleti idablokki jäänud Wingolfi korporatsioonid. Lääne-Saksamaal ja Lääne-Berliinis tegutses kokku 32 Wingolfi korpi
 • Alates 1991. aastast toimuvad Wartburgfestid jälle Eisenachis (Ida-Saksamaal)

Traugott Hahn - haus

Korp! taasasutamise algusaastatel toimus tegevus sellel ajal Tartu Ülikooli omanduses olevas Roosi tn 1 elamus. Õpetaja 11 asuv hoone, praegune konvendihoone, soetati aasta peale taasasutamist, kui oli kogunenud piisavalt vahendeid endale konvendi muretsemiseks. Olulist abi hoone ostmisel ja esialgselt väljaehitamisel mängis Wingolfi liidust saadud abi, nagu ka teiste endise sotsialistlikku blokki kuulunud ülikoolilinnade puhul kus liidukorporatsioonid oma tegevust taasalustasid.

Esimesed kümmekond aastat peale taasasutamist toimis terve korp! elu Õpetaja 11 ülemisel korrusel, hoone alumise korruse väljaehitamiseks esialgu vahendeid nappis ning see oli pigem konserveeritud olekus. Sajandivahetuseks oli liikmeskond piisavalt kosunud, et võis hakata kavandama alumise korruse väljaehitamist vastavalt korp! vajadustele. Tänaseks päevaks on praktiliselt kogu korp! igapäevaelu kolinud teiselt korruselt valminud avarale esimesele korrusele, kus asub saal, puhketuba, baariruum, eraldi köök, raamatukogu jpm. Mõnevõrra üllatuslikuna võib tunduda asjaolu, kuidas ülemisele korrusele üldse korp! legendaarsed sündmused koos kõige raamatukoguga ära võisid mahtuda.

Üheks erisuseks teistest Tartus tegutsevatest korporatsioonidest omab korp! Arminia Dorpatensis oma ühiselamut, nagu ka enamus teisi Wingolfi korporatsioone. Reeglina elavad ühiselamus korp! igapäevaelu korraldavad kaasvõitlejad ning noorliikmetest rebased, vahel ka külalisena Tartus viibivad liiduvennad teistest Wingolfi korporatsioonidest, õppejõud jt korporatsioonile lähedalseisvad inimesed. Ühiselamu toad on nimetatud seni taasavamata liidukorporatsioonide nimede järgi: Charlottenburg, Argentina, Königsberg, Dresden, Breslau, Danzig. Nagu korp! Arminia Dorpatensis leidis toetust taasasutamise järgselt oma konvendihoone väljaehitamiseks, toetab nüüd läbi vilistlasmaksu teiste konventide väljaehitamist ning üldiselt Wingolfi kui organisatsiooni toimimist.

Maja on nimetatud meie märtrist vilistlase Gotthilft Traugott Hahn-i austamiseks ja mälestuseks "Traugott Hahn majaks". Tegemist oli Eesti vaimuliku ja usuteaduste õppejõuga ning ühega ohvritest, kes Eesti Vabadussõja käigus vahetult enne Tartu vabastamist Tartu Krediidikassa keldris kommunistide poolt mõrvati.

Rendi ruume konverentsiks või tähtpäevaks

Maja ruume Tartu kesklinnas aadressil Õpetaja 11 üürib pidulikeks tähtpäevadeks ja konverentsideks välja Tartu Akadeemiline Kultuuri- ja Haridusühing (TAKH).

Üürimisele kuuluvad saal, baarinurk, köök ja aed. Avarad ruumid sobivad hästi kuni 30 osalejaga seminaride, koolituste, loengute pidamiseks, samuti tähtpäevaürituste (üliõpilasürituste) korraldamiseks. Ajaloos on olnud ka üle 50 osavõtjaga üritusi, misjuhul on ka ruumiga kenasti toime tuldud.

Baariruumi mahub lahedalt kuni 15 inimest. Soojal ajal on võimalik kasutada aiapidudeks ja grillimiseks ka meie aeda. Lisaks on aias lastemänguväljak koos kiige ja liuväljaga.

Täpsem info ruumide rendi kohta leiad aadressil: http://www.takh.ee/ruumide-rent.php

Leia oma kodu Tartu kesklinna tudengikorteris

Üheks erisuseks teistest Tartus tegutsevatest korporatsioonidest on Arminial oma ühiselamu, nagu ka enamik teistel Wingolfi korporatsioonidel. Reeglina elavad ühiselamus korp! igapäevaelu korraldavad kaasvõitlejad ning noorliikmetest rebased, vahel ka külalisena Tartus viibivad liiduvennad teistest Wingolfi korporatsioonidest, õppejõud ja teised korporatsioonile lähedalseisvad inimesed.

Üürime iga aasta välja kuus hubast tudengikorterit. Kõik pisut erinevad konvendikorterid on sisustatud kõigi mugavustega elamiseks ja õppimiseks tudengile. Möbleeritud korterituba koos köögi, kontori- ja õppimisnurgaga ja vannitoaga. Majas on ka raamatukogu, puhketuba, baariruum, saal ja rõdu. Samuti on tekkinud majja väike jõusaal, kus saab igati kõik lihasgrupid treenitud. Aias on ruumikas terrass, kus saab nii grillida kui ka suviselt aega veeta ja raamatut lugeda. Tünnisauna soojas vees saab kümmelda isegi talvekülmas. Üle maja levib kiire internetiühendus.

 • Magamistuba
 • Varustatud köök
 • Vannituba
 • Jõusaal
 • Raamatukogu
 • Puhketuba
 • Kneipsaal
 • Baariruum
 • Terrass ja aed
 • Üle maja leviv kiire internetiühendus
 • Mõistlikud kommunaalkulud

Korterid paiknevad Tartu akadeemia südames Väikese Vanemuise ja Hurda pargi kõrval, aadressil Õpetaja 11. Elupaik asub pea kümne minutilise jalutuskäigu kaugusel Tartu Ülikooli peahoonest ja ligi viie minuti jalutuskäigu kaugusel ülikooli raamatukogust. Lähedal on ülikooli hooned, teatrid, baarid ja lokaalid ning kõik muu eluks vajalik. Korterite toad on nimetatud seni taasavamata liidukorporatsioonide linnade nimede järgi.

Ühiselamu toad on nimetatud seni taasavamata liidukorporatsioonide linnade nimede järgi. Nagu korp! Arminia Dorpatensis leidis toetust taasasutamise järgselt oma konvendihoone väljaehitamiseks, toetab nüüd läbi vilistlasmaksu teiste konventide väljaehitamist ning üldiselt Wingolfi kui organisatsiooni toimimist. Elu Tartu Ülikooli kodulinnas ja korporatsioonis pulbitseb tudengite nooruslikust energiast, mis otsib pidevalt tasakaalu teadustöö mõtliku tempoga. Konvendikorteris elad selle maailma keskmes, olles osa Tartu akadeemilisest õhkkonnast.

Tekkis huvi?

Korporatsiooniga liitumise või korteri üürimise huvi korral võta julgelt ühendust meie eestseisusega, aadressil korp@arminia.ee või kirjuta meile Facebookis. Näitame sulle hea meelega maja ja räägime lugusid Tartu akadeemilisest maastikust.

Kandideeri stipendiumile

Korp! Arminia Dorpatensis toetab oma üliõpilastest liikmeid vilistlase dr Laur Laatspera nimelise stipendiumiga, et toetada noorte kõrgharidusõpinguid Tartus ja motiveerida õppima väga headele tulemustele.

Vil! dr Laur Laatspera (1973–2017) oli korp! Arminia Dorpatensis väljapaistev liige, kes andis organisatsiooni suure panuse nii rebase, kaasvõitleja kui ka vilistlasena. Ta täites eeskujulikult oma kohustusi ning lähenedes probleemidele loovalt ja uusi lahendusi otsides, aga samas ka praktilise meelega ja mõistlikkuse printsiipi järgides.

Tema mälestuse jäädvustamiseks ning nimetatud hoiakute ja omaduste edendamiseks meie liikmeskonnas annab korp! Arminia Dorpatensis vilistlaskogu välja temanimelist stipendiumi, millega võimaldatakse ühel rebaseaja silmapaistvalt läbinud kaasvõitlejal kaks semestrit Arminia konvendihoone korteris tasuta elada.

Stipendiumi määratakse kord aastas kevadsemestril juhul, kui eelnenud aasta jooksul on rebaste seast esile kerkinud kandidaat, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • on täitnud eeskujulikult kõiki rebase kohustusi ja soovitavalt teinud rohkemgi, kui temalt on nõutud, näidates üles leidlikkust ja Arminiale omast improvisatsioonilisust;
 • on sooritanud senised akadeemilised õpingud vähemalt ainult heade tulemustega.

Stipendiumi määrab kord aastas korp! Arminia Dorpatensis vilistlaskogu.

Eestseisus

2022/2023 sügissemestri ametimehed

//

ksv! Armas Riives

xx@arminia.ee

Rebasvanem
//

ksv! Märten Kala

x@arminia.ee

Seenior
//

ksv! Rasmus Freirich

xxx@arminia.ee

Peomeister

Semestriprogramm

2024 kevadsemester

Veebruar

22. veebruar - külalisõhtu

24. veebruar - vabariigi aastapäeva tähistamine

Aprill

6. aprill - rebaste õllelaud

30. aprill - volber

Mai

3. - 5. mai - Taasasutamisaastapäeva kommerss

Kontaktandmed

Korporatsioon Arminia Dorpatensis Wingolfi liidus

Aadress:

Õpetaja 11, 51003 Tartu, Eesti

Koosolekud

Iganädalased koosolekud toimuvad kevad- ja sügissemestritel kolmapäeviti algusega kell 20 ct.

//
//

Arminia Dorpratensis im Wingolfsbund

DIE ARMINIA DORPATENSIS IST EINE VERBINDUNG FÜR MÄNNLICHE STUDENTEN IN TARTU, ESTLAND. IHR WAHLSPRUCH LAUTET “GOTT, VATERLAND, FREIHEIT”, IHRE FARBEN SIND SCHWARZ-WEISS-ALTGOLD MIT SILBERNER PERKUSSION

Als Gründungszeit der Studentenverbindung gilt das Jahr 1850, als die sogenannten „Theologischen Abende“ begonnen haben, die als Beginn der Arminia Dorpatensis angesehen werden. Seit 1862 gehört sie zum Wingolfsbund und ist sein nördlichstes Mitglied. Nach stürmischen Zeiten wurde die Arminia Dorpatensis 1994 wiedergegründet und ist seit 1997, als das 66. Wartburgfest des Wingolfsbundes stattfand, wieder volles Mitglied des Wingolfs.

Nach der estnischen akademischen Tradition wird das Lehrjahr der Universität in zwei gleichmäßige Teile geteilt. Das Herbstsemester dauert von Anfang September bis Ende Februar, das Frühlingssemester dauert von Ende Februars bis Ende Juni. Die Konvente der Studentenverbindung Arminia Dorpatensis werden jeden Mittwoch ab 20 Uhr (UTC +2h) abgehalten. Andere traditionelle, offizielle oder nicht offizielle Veranstaltungen der Studentenverbindung finden dem Semesterplan folgend statt. Dieser wird vor dem Beginn des Semesters von dem Präsidium zusammengestellt. Die Daten der wichtigsten Feiern und der Jubiläumsveranstaltungen sind ein Jahr vorausgeplant. Wenn Sie mit der Arminia Dorpatensis eine Veranstaltung organisieren möchten, sollten Sie so früh wie möglich eine E-mail an das Präsidium schicken, die E-Mail Adresse finden Sie bei unseren Kontakten.

Kuidas meiega liituda?

Tahad näha ja kogeda, kuidas käib elu ühes isemoodi korporatsioonis?

Tule! Räägime sulle lugusid meie korporatsiooni sõpruskonnast, elu-olust ja sealhulgas reisidest meie liiduvendade juurde Saksamaale ja Austriasse. Tutvustame võimalust üürida tudengisõbraliku hinnaga korter meie konvendihoones või liidukorporatsioonide konvendikorterites Euroopa ülikoolilinnades, kus näiteks vahetussemestril õppides elada. Külalistele on loomulikult joogid-söögid prii, tuleb ainult viisakalt riietatult kohale tulla.

Korp! Arminia Dorpatensis liikmeteks võivad olla meessoost isikud, kes on või on olnud immatrikuleeritud Eesti ülikooli. Arminiaga on kõige parem tutvuda iga semestri alguses korraldatavatel külalisõhtutel. Nii sügisel kui ka kevadel toimuvad tavaliselt septembris-oktoobris ja veebruaris-märtsis tavaliselt üks või kaks külalisõhtut, kus organiseerumata meestudengitel on võimalus Arminiaga tutvuda.

Külalisõhtute toimumisel on kõige lihtsam hoida silm peal meie Facebooki lehel. Samuti on võimalik võtta meie eestseisusega või mõne liikmega ühendust ning oleme meelsasti valmis meie tegemisi tutvustama ka mõnel teisel sobival ajal.

Üliõpilane, kes soovib astuda korp! Arminia Dorpatensis liikmeks, peab esitama kirjaliku sooviavalduse Arminia eestseisusele.